^Omhoog

Leuker leven in de Transvaalwijk

Informatie MTV-wijkpanel

Wijkaanpak sinds 1999

In 1999 heeft de gemeente Leeuwarden besloten de wijkaanpak op een nieuwe wijze vorm te geven. De gemeente wil sterker gebiedsgericht werken, waarbij de invloed van de wijken op het gemeentebeleid en de uitvoering verder toeneemt. Al deze ontwikkelingen vragen echter ook inzet van de bewoners. Uitgangspunt werden de wijkpanels. Een wijkpanel bestaat uit een groep bewoners uit de wijk. Mensen die zich betrokken voelen, die willen meedenken en meedoen aan de verbetering van de leefomgeving. De gemeente geeft de wijkpanels een eigen wijkbudget om invulling te geven aan wensen en ideeën in de wijk. Ook kan het wijkpanel met eigen voorstellen en adviezen het gemeentelijke beleid voor de wijk beïnvloeden. Het zal duidelijk zijn dat lid zijn van het wijkpanel de mogelijkheid biedt om actief mee te denken en werken aan verbeteringen voor de leefbaarheid van onze wijken op langere termijn.

Wijkactiviteiten

Het wijkpanel in de Transvaalwijk, Vogelwijk en Muziekwijk heeft in haar eerste bijeenkomsten een wijkschets opgesteld. Dit vormde de leidraad voor activiteiten van het wijkpanel in de voorbije jaren. Er is veel gerealiseerd, o.a. activiteiten voor de jeugd, financiële bijdragen aan de buurthuizen, plaatsen kinderspeeltoestellen, zoeken van oplossingen van de verkeersproblemen enz. Te veel om op te noemen. 

Meedoen in het wijkpanel/vragen en reactie

Wil je meewerken aan het daadwerkelijk invulling geven aan de verbetering van onze wijken? Geef je dan op als panellid! Het wijkpanel komt ongeveer één keer per vijf weken bijeen.

Contact wijkpanel:

Wij kunnen ons voorstellen dat sommige onderwerpen in deze schets van de werkzaamheden van het wijkpanel vragen of ideeën bij je oproepen. Wij willen je vragen om deze bij ons kenbaar te maken. Dit kan via het algemeen emailadres: wijkpanelMTV@gmail.com

Projecten

Ook kan je meedoen aan een gericht project. Bijvoorbeeld: Meebepalen hoe de openbare ruimte in onze wijken wordt onderhouden.
De gemeente Leeuwarden is verantwoordelijk voor het beheer van de openbare ruimte. Dit betreft bijvoorbeeld wegen, fietspaden, groen, speelplekken, bankjes en afvalbakken. Over het onderhoud van de woonomgeving heeft een ieder zijn eigen mening. Wat voor de één een bron van ergernis is valt een ander nauwelijks op. Stoort u zich aan onkruid? Vindt u het acceptabel dat er wat zwerfvuil in het groen ligt? Mogen er van u wat hobbels in een weg zitten?
De gemeente heeft vanaf 2005 voor een nieuwe opzet gekozen. Kort gezegd is er per wijk een bepaalde hoeveelheid geld beschikbaar. Hierbinnen kunnen wijken zelf meedenken welk onderhoud ze belangrijk vinden en wat voor hen een prioriteit heeft. Deze nieuwe opzet is van start gegaan onder de naam:
”Schouwen in de wijk; schoon, heel en veilig in de wijk”
Binnen het wijkpanel zijn niet genoeg mensen om hieraan mee te doen. Vindt u het belangrijk om deze kans niet voorbij te laten gaan, geeft u zich dan op. Wanneer een aantal mensen zich heeft opgegeven, wordt er gestart. Er is ondersteuning van de verantwoordelijke stadsdeelbeheerder van de gemeente. U zult o.a. samen door de wijk lopen/fietsen om het volgende vast te stellen:
Op basis van “schoon, heel en veilig” wordt het onderhoudsniveau bepaald.
Het gekozen niveau wordt getoetst door jaarlijks te “schouwen”
Geconstateerde gebreken en tekorten worden in planning gezet en hersteld

Opgave bij wijkpanellid:

Walter de Vries
Pelikaanstraat 30
8916 AE Leeuwarden telefoon 215 9765
Of via e-mail: wijkpanelMTV@gmail.com

Meer informatie? Kijk op http://wijkpanelmtv.nl

Copyright © 2013. Buurthuis Rengerspark  Rights Reserved.